Logo van biljartvereniging Het Groene Laken
Logo van biljartvereniging Het Groene Laken

Biljartvereniging Het Groene Laken Urk
Staartweg 24a, 8321 NB Urk | 0527 68 41 39

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van ‘Biljartvereniging Het Groene Laken’, gevestigd te Urk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40060519, hierna te noemen:

De Vereniging“.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: hglurk@kpnmail.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers  
Bij aanmelden als lid van HGL en het aangaan van een lidmaatschaps-overeenkomstVoornaam
Achternaam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens

Uitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maandenSecretaris
Penningmeester  
AdministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Woonplaats
Geslacht
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Boekhouder/ Accountant
Secretaris
Penningmeester  
Leden die deelnemen aan wedstrijden in KNBB-verbandVoornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Datum aanvang lidmaatschap Bondsnummer
Speelsterkte
Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomstGedurende de looptijd van de lidmaatschaps-overeenkomst met de KNBBKNBB
Biljart Point
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en jaaroverzichtVoornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst  Zolang als men aangemeld is.Providers
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
ToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokken.  NVT
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren   
Cookies
IP-gegevens
ToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.  Analytics tools
Websitebeheer
Het verrichten en versturen van aankopen m.b.t. clubkleding voor teams.Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres    
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Producent
Vervoerder

Privacy Bezoekers

Wij respecteren de privacy van bezoekers van het clubgebouw van HGL op Urk. Houd er rekening mee dat er tijdens toernooien, finales, feestavonden en andere speciale gelegenheden foto’s ten behoeve van onze website en social media kanalen worden gemaakt. Hebt u bezwaar dat er eventueel foto’s van u worden geplaatst, geef dit dan duidelijk aan tijdens het evenement. Mocht er onverhoopt toch een foto van u worden geplaatst meld dit dan aan één van de bestuursleden, dan zorgen wij alsnog dat de foto(‘s) direct worden verwijderd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:       Freek Wezelman

E-mail:                         hglurk@kpnmail.nl

Telefoonnummer:         0527 68 41 39

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opgemaakt 06-01-2023.