Logo van biljartvereniging Het Groene Laken
Logo van biljartvereniging Het Groene Laken

Biljartvereniging Het Groene Laken Urk
Staartweg 24a, 8321 NB Urk | 0527 68 41 39

Algemene ledenvergadering 2017

Geplaatst op 19 augustus 2017 door Freek Wezelman

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van biljartvereniging ‘Het Groene Laken’. Deze zal gehouden worden op zaterdag 9 september 2017 ………… Aanvang 18.00 uur………….. in ons clubgebouw “DE KEET”, Staartweg 24A.

Agenda:
1. Opening en voorwoord blz. 1
2. Mededelingen blz. 2 t/m 4
3. Notulen ALV van 10 september 2016 blz. 5 en 6
4. Jaarverslag secretaris blz. 6
5. Jaarverslag penningmeester blz. 7 t/m 15
6. Verslag kascommissie blz. 16
7. Decharge bestuur
8. Benoeming reserve kascommissie blz. 17
9. Begroting blz. 15
10. Vaststelling contributie blz. 16
11. Bestuursverkiezing blz. 17
12. Zo nodig pauze
13. Uitslag bestuursverkiezing
14. Verslag wedstrijdcommissie (Algemeen wedstrijdleider en competitieleiders) blz. 20 t/m 30
15. Rondvraag
16. Sluiting door de voorzitter

Als bestuur attenderen wij u op uw verantwoordelijkheid om met uw
aanwezigheid blijk te geven van uw betrokkenheid bij onze vereniging.

Albert Ras, voorzitter                                    Harm van Otterloo, secretaris